Jakie są konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Obecnie coraz większa grupa osób zdaje sobie sprawę, jak ważne jest prawidłowe segregowanie oraz wyrzucanie odpadów, niezależnie od ich rodzaju. Pozwala to na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a także uniknięcie przenikania do wody i gleby szkodliwych substancji, które mogłyby bardzo niekorzystnie wpłynąć na stan roślin, zwierząt czy nawet ludzi. Niestety obecnie nadal zdarzają się przypadki, kiedy ktoś wywozi nielegalnie odpady w nieprzeznaczone do tego miejsce, niszcząc ekosystem i narażając środowisko na poważne straty. Warto wiedzieć, że nielegalny wywóz odpadów jest bardzo surowo karany.

 

Z jakimi konsekwencjami powinna liczyć się osoba nielegalnie wywożąca odpady?

Wszelkie kwestie związane z nielegalnym wywozem odpadów są regulowane przez Kodeks wykroczeń. Zgodnie z jego zapisami osoba, która nielegalnie pozbywa się odpadów komunalnych lub budowlanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może zostać obarczona grzywną wysokości od 20 zł do nawet 5000 zł. Jak widać, kary są bardzo wysokie, dlatego też lepiej skorzystać z profesjonalnego transportu odpadów różnego typu, co pozwoli na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem oraz uniknięcie wysokich kar.

Wyżej wspomniane grzywny nie są to jedynymi konsekwencjami nieodpowiedzialnego wyrzucania odpadów. Jeżeli do kontenera na odpady komunalne zostanie wyrzucony gruz lub inne odpady poremontowe i doprowadzą do uszkodzenia śmieciarki, to właściciel może żądać zwrotu za naprawę. Na konsekwencje powinny przygotować się również osoby składujące śmieci różnego typu na swojej działce. Za nieutrzymywanie porządku na swojej posesji można otrzymać karę grzywny o wysokości nawet 1500 zł. Jeżeli odpady doprowadziły od uszkodzenia mienia innych osób, np. sąsiadów, to mogą one ubiegać się o odszkodowanie.